ആലത്തൂര്‍ സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം 20,21,22,23 ജി.എച്ച്.എസ്.സ്കൂള്‍ കിഴക്കഞ്ചേരി

Thursday, 23 November 2017

All Festival School Point

Kerala School Kalolsavam
School Point
Sl.No.   School Point
1    21010   B.S.S GURUKULAM Higher Secondary School Alathur 773
2    21022   M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri 514
3    21009   A. S. M.M H. S.S Alathur 492
4    21011   G. H. S. S. Erimayur 379
5    21012   G. G. H. S. S. Alathur 370
6    21003   C. A. H. S. Ayakkad 338
7    21001   Cherupushpam.G.H S S Vadakkencherry 328
8    21004   P. K. H. S. Manjapra 321
9    21007   S. M. M. H. S. Pazhambalacode 317
10    21272   Mother Teresa U.P.S Vadakkencherry 306
11    21008   K. C. P. H. S. S. Kavassery 296
12    21006   G. H. S. S. Kizhakkanchery 265
13    21259   H. A. U. P. S. Akkara 250
14    21024   L M H S MANGALAM DAM 240
15    21005   S. J. H. S. Puthukkode 205
16    21265   PKM AUP School Chittilanchery 204
17    21261   C. A. U. P. S. Mampad 197
18    21268   A. U. P. S. Vadakkepotta 186
19    21264   A. U. P. S. Thrippannur 186
20    21276   Model. Central. School. Alathur 166
21    21266   K A U P S MELARCODE 163
22    21002   M. M. H. S. Panthalapadam 143
23    21023   C. V. M. H. S. Vanadazhi 140
24    21271   Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam 134
25    21267   Narayana. U. P. S. Manappadam 131
26    21279   C. E. M. U. P. S. Vadakkenchery 127
27    21277   Holy. Family. U. P. S. Alathur 126
28    21253   Govt. U. P. S. Puthiyankam 86
29    21275   A. U. P. S. Vadakkenchery 72
30    21201   Govt. M. L. P. S. Alathur 71
31    21274   T. M. H .U. P. S. Manjapra 71
32    21248   A. L. P. S. Padur 66
33    21125   GHS KALLINGAPADAM 64
34    21242   A.V. L. P. S. Vadakkenchery 53
35    21239   A. L. P. S. Pazhambalacode 52
36    21241   A. M. M. L. P. S. Vadakkenchery 52
37    21238   K. M. M. L. P. S. Athipotta 50
38    21223   C. A. L. P. S. Ayakkad 49
39    21244   S. M. L. P. S. Mangalagiri 48
40    21250   A. M. L. P. S. Punnappadam 46
41    21216   K. K. M. L. P. S. kattussery 43
42    21281   MaryMatha E.M.School Thachanady 43
43    21228   A. K. V. M. L. P. S. Erattakkulam 42
44    21247   C. V. M. L. P. S. vanazhy 42
45    21209   Govt. L. P. S. Plachikkulambu 41
46    21255   Govt. U. P. S. Kanakkanthurathi 36
47    21249   K. E. A. L. P. S. Elavampadam 36
48    21210   Govt. M. L. P. S. Puthucode 34
49    21262   A. U. P. S. Moolancode 34
50    21126   GHS MUDAPALLUR 34
51    21221   S. A. L. P. S. Melarcode 32
52    21020   G. H. S. Kunissery 31
53    21231   S. R. V. A. L. P. S. kazhani 30
54    21260   Karuna. U. P. S. Thennilapuram 27
55    21219   A. L. P. S. Vanur 27
56    21211   Govt. M. L. P. S. Thonippadam 26
57    21282   N.S.SE.M.LPSchool Pazhambalacode 26
58    21234   A. L. P. S. Muthukunni 24
59    21218   A. L. P. S. Puthiyankam 22
60    21203   Govt. L. P. S. Vengannur 21
61    21224   K. M. L. P. S. karappotta 21
62    21270   A. U. P. S. Tharur 20
63    21204   Govt. L. P. S. Kunissery 20
64    21226   L. V. L. P. S. Puthucode 20
65    21230   P. C. A. L. P. S. Kavassery 19
66    21258   A. U. P. S. Kannambra 16
67    21225   G. A. L. P. S. Puthucode 16
68    21283   N.S.S.English Medium School Mudappallur 15
69    21229   A. L. P. S. Kavassery 13
70    21233   I. P. A. M. L. P. S. Cheerakuzhy 12
71    21252   A. L. P. S. Paruvassery 12
72    21243   B. E. M. L. P. S. Vadakkenchery 12
73    21232   K. E. M. A. L. P. S. kazhani 12
74    21257   S. R. U. P. S. Kunnissery 11
75    21215   Govt. L. P. S. Kadappara 10
76    21206   Govt. L. P. S. Manjapra 9
77    21212   Govt. L. P. S. Vavulliapuram 9
78    21237   B. J. B. S. Ariyassery 6
79    21263   M. M. U. P. S. Pittukkarikulambu 5
80    21208   Govt. L. P. S. Kizhakkenchery 5
81    21245   A. L. P. S. Mudappallur 5
82    21235   G. A. L. P. S. Pazhathara 3
83    21207   Govt. L. P.S. Kavassery 3
84    21227   A. L. P. S. Rishinaradhamangalam 3
85    21220   A. L. P. S. Koottala 3
86    21251   ALPS Kottarassery 1
87    21205   Govt. L.P.S. Pullode 1
88    21246   K. R. M. A. L. P. S. Mullakkal 1
89    21213   Govt. L. P. S. Mangalam 1
90    21217   A. L. P. S. Perinkulam 1
91    21202   Govt. L. P. S. Kattussery 1

School Point ( Festival : UP General)

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : UP General)
Sl.No.   School Point
1    21010   B.S.S GURUKULAM Higher Secondary School Alathur 75
2    21279   C. E. M. U. P. S. Vadakkenchery 68
3    21265   PKM AUP School Chittilanchery 68
4    21272   Mother Teresa U.P.S Vadakkencherry 67
5    21277   Holy. Family. U. P. S. Alathur 65
6    21264   A. U. P. S. Thrippannur 50
7    21261   C. A. U. P. S. Mampad 49
8    21271   Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam 49
9    21266   K A U P S MELARCODE 44
10    21276   Model. Central. School. Alathur 43
11    21253   Govt. U. P. S. Puthiyankam 43
12    21022   M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri 42
13    21012   G. G. H. S. S. Alathur 40
14    21007   S. M. M. H. S. Pazhambalacode 39
15    21274   T. M. H .U. P. S. Manjapra 38
16    21259   H. A. U. P. S. Akkara 36
17    21281   MaryMatha E.M.School Thachanady 33
18    21268   A. U. P. S. Vadakkepotta 32
19    21004   P. K. H. S. Manjapra 29
20    21255   Govt. U. P. S. Kanakkanthurathi 25
21    21009   A. S. M.M H. S.S Alathur 25
22    21267   Narayana. U. P. S. Manappadam 24
23    21024   L M H S MANGALAM DAM 24
24    21275   A. U. P. S. Vadakkenchery 23
25    21005   S. J. H. S. Puthukkode 20
26    21248   A. L. P. S. Padur 17
27    21011   G. H. S. S. Erimayur 17
28    21249   K. E. A. L. P. S. Elavampadam 14
29    21283   N.S.S.English Medium School Mudappallur 13
30    21257   S. R. U. P. S. Kunnissery 11
31    21258   A. U. P. S. Kannambra 11
32    21262   A. U. P. S. Moolancode 9
33    21003   C. A. H. S. Ayakkad 8
34    21126   GHS MUDAPALLUR 8
35    21008   K. C. P. H. S. S. Kavassery 7
36    21260   Karuna. U. P. S. Thennilapuram 6
37    21125   GHS KALLINGAPADAM 6
38    21023   C. V. M. H. S. Vanadazhi 5
39    21263   M. M. U. P. S. Pittukkarikulambu 5
40    21270   A. U. P. S. Tharur 5
41    21250   A. M. L. P. S. Punnappadam 3
42    21006   G. H. S. S. Kizhakkanchery 1